Historia

HISTORIA MOSIŃSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO

W Mosinie przygodę z żeglarstwem również rozpoczęli harcerze. Na przełomie lat 70/80 powstała drużyna wodna. Jej pierwszą drużynową była druhna Lucyna Dolata. Drużyna działała do połowy lat osiemdziesiątych.

W 1989 Jaremi Salomończyk i Stanisław Tubis, pracowali na obozie PO w Środzie Wlkp. organizowanym przez KOiW w Poznaniu. Tam zrodził się pomysł by używany na obozie sprzęt żeglarski wykorzystywać w dalszej części wakacji nad J. Dymaczewskim. Po obozie trafiły do Mosiny przekazane w użytkowanie żaglówki (2 omegi, 6 maczków i 4 figle) należące do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Najpierw trzeba było użyczony sprzęt żeglarski „reanimować”. W zadanie to mocno zaangażowała się mosińska młodzież i przygotowała sprzęt do sezonu w1990 r. Wtedy po raz pierwszy zorganizowano „Lato pod żaglami” jako formę propagowania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży , korzystając z życzliwości i zrozumienia idei przez Pana Adama Kaczmarka dyr. Wielkopolskiego Parku Narodowego, który, wyraził zgodę na pływanie po jeziorze Łódzko-Dymaczewskim.

Pozytywne doświadczenia sezonu letniego 90 r. przejawiające się dużym zainteresowaniem tym sposobem spędzania wolnego czasu, również wśród grupy dorosłych, zrodziły pomysł założenia klubu żeglarskiego.

Inicjatywa zwołania otwartego zebrania założycielskiego wyszła od nauczycieli szkół mosińskich Jaremiego Salomończyka i Stanisława Tubisa. Odbyło się ono 5. 10. 1990 r. Przybyło 29 zainteresowanych. W czasie zabrania, przyjęto projekt statutu i wybrano 5-cio osobowy skład Prezydium Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia o nazwie Mosiński Klub Żeglarski. W skład Prezydium, którego zadaniem było dopełnienie formalności związanych z rejestracją organizacji i dalsze prace organizacyjne do czasu wyboru władz klubu, weszli: Jaremi Salomończyk, Ryszard Szejner, Witold Niedzielski, Małgorzata Walczak, Stanisław Tubis. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Sąd Wojewódzki w Poznaniu rozpatrzył pozytywnie na rozprawie w dniu 17. 12. 1990 r. Po uprawomocnieniu się postanowienia wyroku sądu Mosiński Klub Żeglarski został wpisany, zyskując osobowość prawną, do rejestru sądowego pod nr ST 323. Stało się to na początku stycznia 1991r.

Pierwsze Walne Zebranie członków – najwyższej władzy Klubu odbyło się 31. 01. 1991r. Klub liczył wtedy 25 członków. Pierwszym komandorem został główny inicjator powołania Klubu Jaremi Salomończyk - obecnie komandor honorowy. W skład Zarządu weszli również : Ryszard Szejnert v-ce komandor, Małgorzata Walczak – sekretarz, Witold Niedzielski–skarbnik, Stanisław Tubis–członek zarządu.

Począwszy od drugiej kadencji działalności tj. od 1993 r. komandorem jest Stanisław Tubis. W tym czasie w Zarządach pełnili funkcje Jadwiga Nowak, Anna Wilczyńska i Paweł Jęchorek – sekretarza; Zenon Kolendowicz, Bogdan Fischer, Henryk Kociemba – v-ce komandora; Witold Niedzielski, Bogdan Fischer – skarbnika; Leszek Wiatrak – sekretarza; członkami zarządu byli – Zbigniew Szuman, Jarosław Szynklewski, Leon Fiedziuszko, Henryk Michalak, Tomasz Buczyński, Paweł Kluczyński, Artur Pawlak.

i tak mięło 20 lat............